Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Ondernemingsgegevens

  

K Ramsel FC 

Stationstraat 72B, 2230 Ramsel 

info@kramselfc.be 


Ondernemingsnummer: 0421.729.571 


K Ramsel FC VZW 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De e-commerce website van K Ramsel FC, een VZW met maatschappelijke zetel te Stationstraat  72B, 2230 Ramsel RPR 0421.729.571, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit  haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die  geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van  een bestelling via de webwinkel van K Ramsel FC moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk  aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting  van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten,  behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door K Ramsel FC aanvaard  zijn. 

Artikel 2: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door  de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart  vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De  bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn  in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke  zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie  onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het  aanbod binden K Ramsel FC niet. K Ramsel FC is wat de juistheid en volledigheid van de  aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. K Ramsel FC is in geen  geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn  of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of  ingetrokken door K Ramsel FC. K Ramsel FC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet  beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder  voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Artikel 4: Online aankopen 

Na de login op de website kan u de diverse producten terugvinden onder de daarvoor bestemde  categorie. Als de bestelling kan voltooid worden heeft u de keuze om een kortingscode te  gebruiken en nadien de bestelling te valideren en te betalen. Dit kan via overschrijving en via  Bancontact.  

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via bankkaart  
  • via overschrijving op rekeningnummer BE67 9731 7741 8387 

K Ramsel FC is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de  Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Belgie, op het adres van de onderneming  hier boven genoemd.  

De levering gebeurt door afhaling op de club en zal gecommuniceerd worden zodra deze artikelen  voorradig zijn.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere  tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan K Ramsel FC. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem  aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de  Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de K Ramsel  FC was geboden.  

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve  eigendom van K Ramsel FC 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van K Ramsel FC te  wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument  artikelen online aankopen bij K Ramsel FC 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen  de overeenkomst te herroepen.  

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de  Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant K Ramsel FC, info@kramselfc.be via een  ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn  beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het  bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.  

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening  van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de  dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan K Ramsel FC heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan K Ramsel FC , Stationstraat 72B , 2230 Ramsel De  Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is  verstreken. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt K  Ramsel FC zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen  voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen  door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de  goederen vast te stellen.  

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,  gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal K Ramsel FC VZW alle tot op dat moment van de  Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen  binnen maximum 14 kalenderdagen nadat K Ramsel FC VZW op de hoogte is gesteld van de  beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan K  Ramsel FC VZW wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of  totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk  tijdstip eerst valt.  

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering  dan de door K Ramsel FC VZW geboden goedkoopste standaard levering worden niet  terugbetaald. 

K Ramsel FC VZW betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de  oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd;  in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Artikel 8: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij  verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie  geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze  rechten onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.  Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant K Ramsel FC zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval  dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden  gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten  gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel  waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,  aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander  abnormaal of incorrect gebruik. 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,  desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs  door de Klant.  

Artikel 9: Klantendienst  

De klantendienst van K Ramsel FC is bereikbaar via info@kramselfc.be  

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover K Ramsel FC beschikt, is de Klant  ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en  zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.  Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling  verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

Onverminderd het voorgaande behoudt K Ramsel FC zich het recht voor de niet (volledig) betaalde  artikelen terug te nemen. 

Artikel 11: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, K Ramsel FC VZW respecteert de Belgische wet van 8  december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de  persoonlijke gegevens. 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende  doeleinden: 

– Opslag voor verzending van e-mails die te maken hebben met de bestelling.  

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en  ondertekende aanvraag aan K Ramsel FC, info@kramselfc.be gratis de schriftelijke mededeling  bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die  onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren  of verkopen aan derden. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het  gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, K Ramsel FC heeft dus  geen toegang tot uw paswoord. 

K Ramsel FC houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke  pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@kramselfc.be 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst  worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw  computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies  kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine  identificeren.  

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een  waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw  harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen  verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op  geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen  aantasten.  

Het nalaten op gelijk welk moment door K Ramsel FC om één van de in deze Voorwaarden  opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien  worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten  aantasten.  

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen  wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van K Ramsel FC Ingeval van tegenstrijdigheid,  primeren onderhavige Voorwaarden.  

Artikel 15: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen  dienen.  

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal  privaatrecht inzake toepasselijk recht.  

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De  Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)